Застраховки, по които сме компетентни:
 • "Каско"
 •  "Гражданска отговорност" на автомобилистите;
 • Злополука и заболяване;
 • застраховки на имущества;
 •  транспортни застраховки ("Карго", "Отговорност на превозвача");
 • отговорност на работодателя;
 • професионални отговорности;
 • обща гражданка отговорност;
 • медицински разноски или помощ при пътуване в чужбина
В зависимост от конкретния случай, ние можем да ви предложим:
 • устни и писмени консултации и становища по конкретни застрахователни договори и приложимите Общи и/или Специални условия към тях;
 • изготвяне на експертни оценки от независими вещи лица при спор относно застрахователната стойност на имуществото, предмет на застраховка;
 • представителство пред застрахователно дружество, Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи с цел постигане на споразумение по доброволен ред за получаване на справедливо и адекватно застрахователно обезщетение;
 • съвети при настъпване на застрахователни събития, оформяне и предявяване на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения по тях от ваше име;
 • изготвяне на възражения и жалби при заведени пред застраховател щети, които се удовлетворяват частично или са получени неправомерни откази от застрахователя;
 • предприемане на действия за осигуряване на коректно и мотивирано разглеждане на предявените претенции, както и такива за преразглеждане на щета при взети незаконосъобразни решения от страна на застраховател;
 • адвокатска защита и процесуално представителство както за завеждане на претенции по съдебен ред срещу застраховател, така и при получена искова молба от застраховател за предявен регрес.