Нашият принцип при представителство за изплащане на застрахователно обезщетение извънсъдебно е да получаваме възнаграждение при положителен резултат от работата ни, като договаряме размера му с всеки клиент поотделно и конкретно.

Ако поискате само устни или писмени консултации, организационни действия по оформяне и предявяване на претенции, събиране на документи, наемане на независими вещи лица за експертизи, изготвяне на възражения и жалби, заплащането на възнаграждение се извършва при сключване на съответния договор за възлагане на поръчката с "Помощ при щети" ООД.

При необходимост от адвокатска защита адвокатският хонорар се договаря за всяка съдебна инстанция с избрания от вас адвокат и се заплаща съгласно условията на сключения с него договор.